ΕΑΝΔΑ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη:

α) να εξειδικευτούν οι διατάξεις του Καταστατικού μας: αα) αποτυπώνοντας τις πρακτικές που με συνείδηση δικαίου διαμορφώθηκαν κατά την λειτουργία της Ένωσης σε βάθος είκοσι πέντε (25) ετών, και αβ) θέτοντας σε ισχύ νέους κανόνες, για τον εκσυγχρονισμό και τη θεσμική ανασυγκρότηση της Ένωσης, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής,

β) να ρυθμιστούν κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο όλες οι διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσης,

γ) να συμπληρωθούν κενά, τα οποία ανέκυψαν σε βάθος χρόνου από το γεγονός ότι η Ένωση έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ, σε επίπεδο λειτουργίας, τις δράσεις που προσιδιάζουν σε μία απλή ένωση προσώπων, διεπόμενη από το ιδιωτικό δίκαιο,

δ) να κατοχυρωθούν πλήρως και να διευρυνθούν συνολικά τα δικαιώματα των μελών μας, με έμφαση στη δημοκρατική εμβάθυνση της Ένωσης, όπως αρμόζει σε μία νέα, σύγχρονη, ανοιχτή και συλλογική εκπροσώπηση,

υιοθετεί ομόφωνα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ένωσης, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα (1990-2015), ως εξής:

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΑΝΔΑ

Άρθρο 1: Ταυτότητα
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ):
α) εκπροσωπεί τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους της Αθήνας.
β) λειτουργεί παράλληλα προς το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και συνεργάζεται μαζί του σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2: Σκοποί
Η Ένωση αναπτύσσει κάθε θεμιτή και νόμιμη δράση για την επίτευξη των σκοπών της, όπως είναι ιδίως:
α) Η διεκδίκηση, προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων.
β) Η βελτίωση των συνθηκών άσκησης της δικηγορίας και απονομής της δικαιοσύνης.
γ) Η θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των συναδέλφων.
δ) Η προαγωγή της νομικής επιστήμης και του δικηγορικού λειτουργήματος.
ε) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων αλλά και της κοινωνικής αλληλεγγύης στο πλαίσιο στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
στ) Η προάσπιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το εθνικό Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο.

Άρθρο 3: Συνεργασία
Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ένωση επιδιώκει τη διαρκή συνεργασία με:
α) τους άλλους Συλλόγους Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων,
β) τους Δικηγορικούς Συλλόγους,
γ) τις Νομικές Σχολές,
δ) τα Δικαστήρια και τις δικαστικές ενώσεις,
ε) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και, εν γένει, τους κυβερνητικούς φορείς με αρμοδιότητες σε θέματα νομικού ή δικηγορικού ενδιαφέροντος,
στ) το Συνήγορο του Πολίτη,
ζ) την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
η) τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάδειξη θεμάτων νομικού ή δικηγορικού ενδιαφέροντος,
θ) τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις νομικών επαγγελματιών,
ι) τις επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις στις οποίες μετέχουν κατά κύριο λόγο νέοι συνάδελφοι, και
ια) κάθε άλλο φορέα με τον οποίο υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης κοινών δράσεων.

Άρθρο 4: Αναγνώριση ιδιότητας και δικαιωμάτων μέλους
1. Η Ένωση αναγνωρίζει, εκ των προτέρων και χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση, πλήρη δικαιώματα μέλους σε κάθε:
α) ασκούμενο δικηγόρο, και
β) νέο δικηγόρο που έχει συμπληρώσει μέχρι και επτά (7) έτη δικηγορίας,
εγγεγραμμένο στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
2. Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 5: Απαλλαγή των μελών από την ετήσια εισφορά
1. Τα μέλη της Ένωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εισφοράς.
2. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς δεν συνεπάγεται περιορισμό ή αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος.

Άρθρο 6: Συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες και τα όργανα της Ένωσης
Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται:
α) να συμμετέχουν στη Συνδιάσκεψη Μελών που συγκαλείται πριν από την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).
β) να γίνονται μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του ΔΣ.
γ) να εκλέγουν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ.
δ) να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
ε) να συμμετέχουν στις Επιτροπές, τις Ομάδες Εργασίας και κάθε άλλο όργανο το οποίο συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ.
στ) να συμμετέχουν στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων.
ζ) να συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές, εκπαιδευτικές, φιλανθρωπικές και άλλες διοργανώσεις της Ένωσης.

Άρθρο 7: Ανάδειξη ΔΣ
1. Το ΔΣ της Ένωσης εκλέγεται για δύο (2) έτη.
2. Εκλογικό δικαίωμα έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης. Η συμπλήρωση των επτά (7) ετών δικηγορίας για την αναγνώριση δικαιωμάτων μέλους υπολογίζεται, εν προκειμένω, από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το έτος εντός του οποίου διενεργούνται οι αρχαιρεσίες. Κατ’ εξαίρεση, όταν οι αρχαιρεσίες διενεργούνται κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, δεν χάνουν το εκλογικό τους δικαίωμα όσοι το είχαν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
3. Μεταξύ της προκήρυξης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μεσολαβεί υποχρεωτικά χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

Άρθρο 8: Συνδιάσκεψη Μελών
Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών συγκαλείται Συνδιάσκεψη Μελών για το δημόσιο απολογισμό των δράσεων του απερχόμενου ΔΣ και την ανάπτυξη των θέσεων των υποψηφίων.

Άρθρο 9: Συγκρότηση Προεδρείου
1. Ο πρώτος σε σταυρούς νεοεκλεγείς Σύμβουλος προσκαλεί εντός πέντε (5) ημερών τα μέλη του ΔΣ να συνέλθουν για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.
2. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, το ΔΣ μπορεί να συγκληθεί και με κοινή πρόσκληση τουλάχιστον επτά (7) Συμβούλων.

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες ΔΣ, Προεδρείου και Μελών ΔΣ
1. Το ΔΣ αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τους σκοπούς και τις δράσεις της Ένωσης.
2. Το Προεδρείο μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ.
3. Ο Πρόεδρος α) αντιπροσωπεύει την Ένωση, β) συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
4. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας καθορίζουν από κοινού την ημερήσια διάταξη και συνυπογράφουν τις αποφάσεις του ΔΣ και, εν γένει, όλα τα έγγραφα εκπροσώπησης της Ένωσης.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
6. Μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση του ΔΣ, αρμοδιότητες του Προέδρου μπορούν να μεταβιβάζονται στον Αντιπρόεδρο.
7. Επιμέρους αρμοδιότητες επί συγκεκριμένων θεμάτων μπορούν να μεταβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο και στα άλλα μέλη του ΔΣ.
8. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την εκτέλεση της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τη σφραγίδα και το αρχείο της Ένωσης, μεριμνά για την τακτική δημοσίευση περίληψης των πρακτικών στην ιστοσελίδα της Ένωσης και υπογράφει κάθε έγγραφο ατομικού χαρακτήρα και ιδίως τις βεβαιώσεις των μελών για τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε διαδικασία.
9. Ο Ταμίας μεριμνά για τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, εκτελώντας τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, και συνυπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο της Ένωσης.
10. Τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.
11. Τα μέλη του ΔΣ δικαιούνται να προτείνουν τη συζήτηση θεμάτων προ ημερησίας διατάξεως και να εισηγούνται επ’ αυτών κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση του ΔΣ.
12. Για κάθε ζήτημα για το οποίο δεν ορίζεται ειδική αρμοδιότητα μέλους του Προεδρείου, του ΔΣ ή άλλου οργάνου της Ένωσης, η αρμοδιότητα ανήκει στο ΔΣ συλλογικά.

Άρθρο 11: Δημοσιότητα των συνεδριάσεων και συμμετοχή των μελών της Ένωσης
Τα μέλη της Ένωσης:
α) προσκαλούνται να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
β) έχουν δικαίωμα να προτείνουν στα μέλη του ΔΣ τη συζήτηση θεμάτων προ ημερησίας διατάξεως και, κατόπιν αποδοχής της πρότασης, μπορούν να εισηγηθούν επ’ αυτών κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση του ΔΣ, εφόσον το επιθυμούν.

Άρθρο 12: Συνεδρίαση και λήψη απόφασης
1. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, και εκτάκτως όποτε άλλοτε χρειαστεί.
2. Η ημερήσια διάταξη αποστέλλεται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα στα Μέλη του ΔΣ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ένωσης, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση του ΔΣ.
3. Θέματα προ ημερησίας διατάξεως συζητούνται σε μία και μόνη συνεδρίαση, εκτός αν η πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του ΔΣ ζητεί την αναβολή λήψης απόφασης.
4. Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως μπορούν να συζητηθούν α) αν συναινούν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη του ΔΣ, β) κατόπιν απόφασης του Προέδρου αν η συζήτηση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν καταλήγει σε λήψη απόφασης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) από τα έντεκα (11) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Μέλος ΔΣ μπορεί να θεωρηθεί παρόν ως προς όλα τα δικαιώματα συμμετοχής του στη συνεδρίαση αν, με επιστολή που απευθύνεται στο ΔΣ και δικαιολογεί την απουσία του, εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του ΔΣ να το εκπροσωπήσει στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση, ένα μέλος ΔΣ επιτρέπεται να εκπροσωπεί το πολύ ακόμα ένα μέλος ΔΣ. Κάθε μέλος ΔΣ μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος ΔΣ το πολύ τρεις φορές κατ’ έτος.
7. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή όταν πρόκειται για επανάληψη προγενέστερων αποφάσεων με το ίδιο περιεχόμενο ή μετά από αδυναμία συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας ή σε περιόδους διακοπών και αργιών, το ΔΣ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, μπορεί να λάβει απόφαση και δια περιφοράς.

Άρθρο 13: Ετήσιο Προγραμματικό Πλαίσιο
1. Πρώτη πράξη του Προεδρείου που συγκροτείται μετά την ανάδειξη νέου ΔΣ ή σε κάθε άλλη περίπτωση είναι η κατάθεση προς συζήτηση, ψήφιση και δημοσίευση Ετήσιου Προγραμματικού Πλαισίου των πρωτοβουλιών και των δράσεων που προτίθεται να υλοποιήσει η Ένωση σε βάθος ενός έτους.
2. Με την κατά τα ανωτέρω λήξη του έτους ή με τη συγκρότηση νέου Προεδρείου κατατίθεται ομοίως Προγραμματικό Πλαίσιο για το επόμενο έτος.

Άρθρο 14: Συγκρότηση Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας και άλλων οργάνων της Ένωσης
Με απόφαση του ΔΣ μπορούν να συγκροτούνται Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας και κάθε άλλο όργανο, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης, με τη συμμετοχή μελών του ΔΣ, μελών της Ένωσης ή τρίτων.

Άρθρο 15: Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων
Με απόφαση του ΔΣ διοργανώνεται ετησίως Πανελλήνιο Συνέδριο Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, με τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου φορέα και συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, για τη συζήτηση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τους ασκούμενους και τους νέους δικηγόρους.

Άρθρο 16: Εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής στην Ένωση
Η συμμετοχή στα όργανα της Ένωσης και η προσφορά πάσης φύσεως εργασιών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των σκοπών της είναι για όλους αποκλειστικά εθελοντική και δεν συνεπάγεται κανενός είδους αντάλλαγμα.

Άρθρο 17: Ισχύς, τροποποίηση και κατάργηση του παρόντος Κανονισμού
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ένωσης:
α) αποτελεί εσωτερική πράξη της Ένωσης, υιοθετείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Καταστατικού της και ισχύει παράλληλα προς τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 και 19 αυτού.
β) τροποποιείται ή καταργείται με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται για αυτό το σκοπό.