ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Αθήνα, 24/5/2023

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Ανοικτή Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Γενικών καθηκόντων.
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ΝΠΙΔ σωματειακής μορφής νομίμως εκπροσωπούμενο.
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

Ανοικτή Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων.

 

1. Περιγραφή θέσης / καθήκοντα / αρμοδιότητες
 Η θέση του/της Υπαλλήλου είναι πλήρους απασχόλησης, πενθήμερης 8ωρης εργασίας και αναφέρεται στις ανάγκες :

Α) Της εύρυθμης λειτουργείας του εκπαιδευτικού κέντρου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Β) Κάλυψη καθημερινών αναγκών τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές υποχρεώσεις του κέντρου.

Γνώσεις και δεξιότητες:

Α) Καλή γνώση επεξεργασίας και κωδικοποίησης εγγράφων (PDF, Word, Excell) καθώς και άριστη γνώση διαδικτύου.

Β) Καλή γνώση αγγλικών.

Γ) Ικανότητα κάλυψης τεχνικών αναγκών του κέντρου.

Δ) Ευελιξία προσαρμογής ωραρίου σε έκτακτες περιόδους εκπαιδεύσεων και πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

Ε) Επικοινωνιακές και Κοινωνικές δεξιότητες.

2. Προσόντα συμμετοχής

 Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:

 1. Πτυχίο Τ.Ε ή Ι.Ε.Κ., κατα προτίμηση σχολης τεχνικών επαγγελμάτων, ή σε κάθε περίπτωση απόφοιτος Λυκείου.
 2. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 4.  Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Θα συνεκτιμηθει εμπειρία ανάλογη θέση του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα σε οποιαδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας του, ανεξάρτητα της αναστολής αυτού, ειδικότερα δε να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 • να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
 • να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση,
 • οι άνδρες μέχρι το χρόνο πρόσληψής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι την πρόσληψή τους να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
3. Δικαιολογητικά

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίωνγίνεται με αίτησή τους προς τη γραμματεία του Α.Κ.Κ.Ε.Δ., η οποία συνοδεύεται από:

 1. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη θέση.
 2. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών εργασιακής επάρκειας.
 4. αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας εφόσον υπάρχουν
 5. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, με την οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει την αλήθεια όλων των υποβαλλομένων στοιχείων και δικαιολογητικών, σε  γνώση των συνεπειών της ανακρίβειας αυτών.
4. Διαγωνιστική διαδικασία

α) Προεπιλογή ενδιαφερόμενων υποψηφίων

Η προεπιλογή των ενδιαφερόμενων υποψηφίων θα γίνει από το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», για  τον έλεγχο της πληρότητας των απαραίτητων και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

β) Προφορική συνέντευξη

 Για τους υποψήφιους που έχουν καλύψει τις απαιτήσεις στις προεπιλογής, θα ακολουθήσει, ύστερα από πρόσκλησή των επικρατέστερων, στην πραγματική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει, προσωπική συνέντευξη.

Η προφορική συνέντευξη θα λαμβάνει υπόψη τη θεωρητική κατάρτιση του κάθε υποψηφίου, την προϋπηρεσία και εμπειρία του σε αντίστοιχη θέση εργασίας, τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες του αντικειμένου εργασίας που καλείται να καλύψει, το ενδιαφέρον, τη δημιουργικότητα, την αποτελεσματικότητα στην άσκηση των καθηκόντων, το ήθος και συμπεριφορά, το συλλογικό πνεύμα, την  προθυμία εξυπηρέτησης των εκπαιδευόμενων, την απόδοση, την επαγγελματική ικανότητα, την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, την αποφασιστικότητα και πρωτοβουλία για την εύστοχη αντιμετώπιση και διαχείριση των υποθέσεων που θα καλείται να χειριστεί.

Μετά από την επιλογή των υποψηφίων το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους επιλεγέντες:

 1. αντίγραφο ποινικού μητρώου
 2. βεβαίωση στρατολογικής κατάστασης
 3. κάθε άλλο κατά την κρίση του αναγκαίου πιστοποιητικού για την απόδειξη της συμμόρφωσής του στους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
5. Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία υποβολής

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου είναι η 21η/6/2024 και ώρα 13:00 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), στα γραφεία του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», οδός Φειδίου 18, 4ος όροφος.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της ή των θέσεων που απομένουν, επαναπροκηρύσσεται/ονται.

 

Επισημαίνεται : ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή το Μάϊο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα , συνεπάγεται τη συναίνεση του/της υποψηφίου /ας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς τον Φορέα.

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στα sites του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» & ΔΣΑ: www.akked.gr & www.dsa.gr

Αθήνα, 24/5/2024
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Α. ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ