Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος από τον Δήμο Ηλιούπολης

Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης. Υποβολή  αιτήσεων– υπεύθυνεων δηλώσεων  τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Παράρτημα Α΄) καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, εντός 7 ημερών, δηλ από 20/2/2024 έως 26/2/2024, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα e-mail: vana@ilioupoli.gr και g.logothetis@ilioupoli.gr
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. όπου στη συνέχεια θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον/στην υποψήφιο/α ο αριθμός πρωτοκόλλου ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις παραπάνω εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το χρονικό διάστημα της άσκησης του ασκούμενου δικηγόρου στην Νομική Υπηρεσία
του Δήμου Ηλιούπολης, ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες, δηλαδή από Μάρτιο 2024 έως
Ιανουάριο 2025.
– Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου ορίζεται σε οκτώ (8)
ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης του
ελέγχου του παρουσιολογίου τους θα είναι ο εκάστοτε «Προϊστάμενος» της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.
– Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των
600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά
μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
– Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση
ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κατόπιν
εισηγητικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Προσωπικού – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Αρμόδια για
πληροφορίες: Β. Ράπτη 210 9970058).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ φεβρουαριος 2024