Ζητείται δικηγόρος

Η δικηγορική εταιρεία JURE “ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επιθυμεί την πρόσληψη δικηγόρου για:

• Επιμέλεια και συντονισμό των νομικών ενεργειών του χαρτοφυλακίου πελατών της και προετοιμασία – σύνταξη δικογράφων σε υποθέσεις εμπορικού και τραπεζικού δικαίου

• Εκπροσώπηση πελατών σε δικαστήρια των Αθηνών.

 

Απαιτούμενα προσόντα:
• Εμπειρία στον τομέα της επιδίκασης εμπορικών και τραπεζικών χρεών και στην αναγκαστική εκτέλεση
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί.

 

Παροχές:
• Μηνιαία αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου και τη νομική εργασία που θα αναλάβει με κατώτατο όριο 1.000€ πλέον ΦΠΑ

• Κάλυψη των 3/3 των ασφαλιστικών εισφορών
• Προοπτικές εξέλιξης

Ωράριο 10:00-18:00.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careers@jure.gr.