Ζητείται δικηγόρος

Η «ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ζητεί νέο δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην μάχιμη δικηγορία και στον χειρισμό υποθέσεων στο φάσμα κυρίως του αστικού και εμπορικού δικαίου (ενδεικτικά τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο αφερεγγυότητας, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο) Απαραίτητα προσόντα: αποφοίτηση από Νομική Σχολή Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό τουλάχιστον 7,5 και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στον κλάδο του αστικού ή εμπορικού δικαίου. Αρχική καθαρή αμοιβή 1.200,00€, πλέον ΦΠΑ και κάλυψη Α’ κατηγορίας ασφαλιστικών εισφορών Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν βιογραφικό στο lawoffice@yiannatsis.gr.
Πληροφορίες που θα περιέχονται στα βιογραφικά είναι εμπιστευτικές και θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησης της υποψηφιότητας.