Ζητείται δικηγόρος

Κατασκευαστική Εταιρία με έδρα την Παιανία αναζητεί νέο δικηγόρο για in – house
απασχόληση (έμμισθη εντολή) με εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και
ειδικότερα σε σύνταξη δικογράφων σε διαφορές είτε κατά το στάδιο ανάθεσης είτε κατά το
στάδιο εκτέλεσης δημοσίων έργων καθώς και σε εκπόνηση / επεξεργασία σχεδίων ιδιωτικών
συμβάσεων έργων / συμβάσεων ΣΔΙΤ κλπ. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε
συναφές αντικείμενο. Αναγκαία η καλή γνώση Η/Υ και άριστη γνώση αγγλικών.
 Ελάχιστη αμοιβή: 1.200,00€.
 Ωράριο: 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ..
 Παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης από και προς την εταιρεία με εταιρικά
λεωφορεία, ή εναλλακτικά η δυνατότητα κάλυψης εξόδων ίδιας μετακίνησης, μετά τη
πάροδο εξαμήνου.
 Συμμετοχή σε ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης μετά την πάροδο 6μηνου.
Αποστολή βιογραφικών στο email: publiclaw75@gmail.com