Ζητείται γραμματέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από δικηγορικό γραφείο, περιοχή κέντρο Αθήνας, πενθήμερη πλήρης απασχόληση (9.00-17.00), βασικός μισθός, απαιτούνται
γνώσεις Αγγλικής και Η/Υ και αναλογη προϋπηρεσία, βιογραφικά στο e-mail: admin@tsourouflismantzou.gr

Κατηγορία: Γραμματειακή Υποστήριξη