Υποδείγματα του συναδέλφου Θεμιστοκλή Αλεπάκου

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε μία σειρά υποδειγμάτων – πρότυπων αρχείων, χρήσιμων κατά τη διάρκεια τόσο της άσκησης όσο και της δικηγορίας. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτήσεις γενικής μορφής προς δικηγόρο/ασκούμενο, δήλωση παράστασης (άρθρο 242§2 ΚΠολΔ), επιταγή προς εκτέλεση και εντολή προς επίδοση σε δικαστικό επιμελητή, καθώς και κλήση – γνωστοποίηση εξέτασης μάρτυρα για λήψη ένορκης βεβαίωσης.

Τα επισυναπτόμενα  υποδείγματα είναι μία προσφορά του δικηγόρου Θεμιστοκλή Αλεπάκου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμα.

 

_για Ένορκη Βεβαίωση

_προς Εκτέλεση

_για Έκδοση Πιστοποιητικού Μεταβολών και Ισχύουσας Εκπροσώπησης Δικηγορικής Εταιρείας

_προς Επίδοση

_Παράστασης

_Εξουσιοδότηση προς Δικηγόρο

_Εξουσιοδότηση προς Ασκούμενο