Αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων ως προς την προσμέτρηση εργασιακής εμπειρίας ασκούμενων δικηγόρων για θέσεις Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού και Π.Ε. Διοικητικού.

Προς:

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Θέμα:

Αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων ως προς την προσμέτρηση εργασιακής εμπειρίας ασκούμενων δικηγόρων για θέσεις Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού και Π.Ε. Διοικητικού.

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 

Κατόπιν αναφορών, που μας υπεβλήθησαν από μέλη της Ένωσής μας, διαπιστώσαμε ότι επικρατεί μια σύγχυση αναφορικά με την προσμέτρηση της άσκησης (για την απόκτηση άδειας δικηγορικού επαγγέλματος) ως μέρους της εργασιακής εμπειρίας (ασκουμένων) δικηγόρων κατά την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο προκηρύξεων για πρόσληψη σε θέσεις Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού και Π.Ε. Διοικητικού.

Προς την άρση της εν λόγω προβληματικής πρακτικής, παρακάτω παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

Βάσει των Άρθρων 10 έως 14 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 (Α’ 208)), η άσκηση αρχίζει με την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου άσκησης. Επιπλέον, η ιδιότητα του ασκούμενου διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της άσκησης και την επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές δοκιμασίες και μέχρι τον επακόλουθο διορισμό του ως δικηγόρου.

Υπό το επικρατών ασφαλιστικό καθεστώς, δε, οι ασκούμενοι δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλουν μηνιαίως την προβλεπόμενη εισφορά Κλάδου Υγείας. Η εγγραφή στον συγκεκριμένο φορέα ασφάλισης είναι αυτόματη και υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης.

Εν τούτοις, εν όψει της απουσίας νομοθετικής πρόβλεψης περί υποχρεωτικής ασφάλισης σε κύριο ασφαλιστικό φορέα έναντι κλάδου συντάξεως, ο ασκούμενος δικηγόρος και εν δυνάμει υποψήφιος στις σχετικές προκηρύξεις, δεν μπορεί να αποδείξει εργασιακή εμπειρία και να έχει βάσιμες πιθανότητες επιλογής του στους πίνακες επιτυχόντων, παρά τα ουσιαστικά και τυπικά του προσόντα, ήτοι την πραγματική απασχόληση στο αντικείμενο της νομικής επιστήμης και δικηγορίας. Ως εκ τούτου, συχνά σε προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς που διεξάγονται υπό την εποπτεία σας, έχει παρατηρηθεί η προσμέτρηση μηδενικής εμπειρίας ασκούμενων δικηγόρων παρά την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων, ήτοι του πιστοποιητικού του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου όπως προβλέπεται ως μέσου απόδειξης της σχετικής εμπειρίας σύμφωνα με όσα σας παραθέτουμε παρακάτω.

Σαφέστερα, καθώς κάθε προκήρυξη που εκδίδεται από 1/9/2022 και εφεξής παραπέμπει στην Απόφαση 94/2022 και στην Απόφαση 20/2023 ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή, βάσει της σχετικής ανακοίνωσης της 15ης Φεβρουαρίου 2023 που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα σας, αναφέρουμε τα εξής στοιχεία:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9861/2018/1/2018 (23.11.2018) απάντησή σας προς την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται το κάτωθι: «Κατά την άποψή μας, στην περίπτωση των ασκούμενων δικηγόρων, που δεν έχουν ασφαλιστεί και δεν έχουν πραγματοποιήσει παραστάσεις στα Δικαστήρια, ούτε έχουν συντάξει συμβόλαια, αρκεί, ως τρόπος απόδειξης της εμπειρίας τους, το πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με το χρόνο άσκησης και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό (π.χ. βεβαίωση δικηγόρου ή δημοσίου φορέα στον οποίο διενεργείται η πρακτική άσκηση)».

Ωστόσο, στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» της αποφάσεως υπ’ αριθμ. 20/2023 (ΦΕΚ-594/Β/07.02.2023) για την Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/20.6.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 – 30 του ν. 4765/2021)» (Β’ 3614), προβλέπονται τα κάτωθι αναφερόμενα:

«Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού πρέπει να προσκομίσουν:

•Βεβαίωση από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ (Τομέας Νομικών), από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης του υποψηφίου ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).

•Να δηλώσουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επακριβώς τη χρονική διάρκεια και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης».

Κατά συνέπεια, εμφαίνεται ότι επικρατεί κάποια σύγχυση αναφορικά με τον υπολογισμού της εμπειρίας των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων καθώς και με τα έγγραφα απόδειξης της ως άνω εμπειρίας. Επιπροσθέτως, όπως προαναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιστολής μας, βάσει αναφορών των μελών μας, ήτοι ασκούμενων και νέων δικηγόρων, επικρατεί ασάφεια ως προς το αν προσμετράται η άσκηση, ως μέρους της εργασιακής εμπειρίας, και στην πράξη κατά τον τρόπο που έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία σας.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμεθα από την Υπηρεσία σας όπως διευκρινίσει σαφώς το καθεστώς υπολογισμού, δια εναλλακτικών ή μη τρόπων, της εμπειρίας των ασκουμένων δικηγόρων, που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουν, ως υποψήφιοι, ασκούμενοι δικηγόροι και δικηγόροι.

Με εκτίμηση,

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ