Παρέμβαση ΕΑΝΔΑ για την παροχή υπηρεσιών myAADElive από δικηγόρους

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

η Ένωση μας έχει λάβει πολλαπλές αναφορές από συναδέλφους – δικηγόρους αναφορικά με φερόμενες παραβάσεις της υπ’ αριθμόν Α.1134/2022 απόφασης σας από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ ως προς την τήρηση των διαδικασιών που αναφέρονται στην ΠΟΛ1006/2013 (απόδοση Α.Φ.Μ. κ.λπ.). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μέλη της Ένωσης μας, υπάλληλοι της υπηρεσίας myAADElive ζητούν από τους δικηγόρους την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης από τους ενδιαφερόμενους φορολογουμένους προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Υποστηρίζουν,  δε,  ότι τα σχετικώς αναφερόμενα στην υπ’ αριθμόν Α.1134/2022 απόφαση σας περί μη προσκόμισης της ως άνω εξουσιοδότησης, αφορούν μονάχα τα φυσικά καταστήματα.

Ωστόσο, στην ως άνω απόφαση δεν γίνεται ουδεμία διάκριση μεταξύ υπηρεσιών παρεχόμενων από φυσικό κατάστημα ή μέσω myAADElive και ούτε θα ήταν  δυνατό να υφίσταται καθώς ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του δικηγόρου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013).

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το εν λόγω ζήτημα προκειμένου να διευθετηθεί σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην με αριθμό Α.1134/2022 απόφαση σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ