9ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων || «Ζητήματα απόδειξης στην ποινική διαδικασία»

Η Ένωση Ελλήνων Η ‘Ενωση Ελλήνων Ποινικολόγων είναι ανεξάρτητο µηκερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1962 µε πρωτοβουλία σηµαντικών ποινικολόγων της εποχής.
Καταστατικός σκοπός της Ένωσης είναι η αντιµετώπιση θεµάτων θεωρίας και πράξης του ποινικού δικαίου,
ειδικότερα δε η συµβολή στην εξύψωση του δικανικού
λόγου και η θεραπεία των αναγκών του δικανικού βήµατος.
Η ΕΕΠ αριθµεί 600 µέλη σε πανελλήνια κλίµακα, που
στην πλειονότητά τους είναι δικηγόροι – ποινικολόγοι.
Στις τάξεις της Ένωσης ανήκουν επίσης εισαγγελείς, δικαστές και πανεπιστηµιακοί.
Για την επιδίωξη των σκοπών της, η ΕΕΠ διοργανώνει
επιστηµονικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, συζητήσεις, σεµινάρια και συνέδρια) για επίκαιρα θέµατα µε πρακτικό
και θεωρητικό ενδιαφέρον και επιµελείται τη δηµοσίευση εισηγήσεων, µελετών και άρθρων. Από τον Ιανουάριο του 2018 η ΕΕΠ εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό
nova criminalia.
Η ΕΕΠ παρακολουθεί συστηµατικά το νοµοπαρασκευαστικό και νοµοθετικό έργο και τη νοµολογία και παρεµβαίνει µε προτάσεις και παρατηρήσεις που αποβλέπουν
στη βελτίωση της ποιότητας της απονοµής της ποινικής
δικαιοσύνης.
Στους βασικούς στόχους της ΕΕΠ ανήκει η υποστήριξη
των νέων ποινικολόγων, που διακρίνονται για το ήθος
και τη συµβολή τους στην προαγωγή της ποινικής επιστήµης και πρακτικής. Για τον σκοπό αυτόν έχουν θεσµοθετηθεί βραβεία στη µνήµη των ∆ηµητρίου Μπαµπάκου
και Κωνσταντίνου Τσιριµώκου, που απονέµονται σε περιοδική βάση σε νέους ποινικολόγους.
Η ΕΕΠ έχει καλλιεργήσει στενούς δεσµούς µε άλλες επιστηµονικές ενώσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, µε
στόχο τη γόνιµη ανταλλαγή απόψεων και την αµοιβαία
αξιοποίηση της γνώσης και της εµπειρίας.
Η ΕΕΠ πιστεύει ότι η ραγδαία µεταβαλλόµενη ελληνική και διεθνής πραγµατικότητα επιβάλλει τη διαρκή και
συστηµατική σύµπραξη των ποινικολόγων µε στόχο την
υπεράσπιση των ατοµικών ελευθεριών και την αποτελεσµατική προστασία των πολιτών απέναντι σε κάθε είδους υπερβάσεις από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

Παρακάτω επισυνάπτονται η αφίσα και το δελτίο συμμετοχής  9o_Sinedrio_Enosis Ellinon Poinikologon (1)Δελτίο-Συμμετοχής