ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΑΝΔΑ