Επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ με θέμα την εξυπηρέτηση των δικηγόρων στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ αναφορικά με υποθέσεις των εντολέων τους.

 Αθήνα 9/5/2024

Προς:

Το Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Θέμα:

Εξυπηρέτηση των δικηγόρων στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ αναφορικά με υποθέσεις των εντολέων τους.

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Κατόπιν αναφορών, που μας υπεβλήθησαν από μέλη της Ένωσής μας, διαπιστώσαμε ότι επικρατεί λανθασμένη εφαρμογή διατάξεων, εν τοις πράγμασι, από Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ, ως προς την εξυπηρέτηση των δικηγόρων αναφορικά με υποθέσεις των εντολέων τους και, ως εκ τούτου, η ως άνω εσφαλμένη πρακτική και η συνεπαγόμενη μη εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας προκαλούν σοβαρές δυσχέρειες στην άσκηση του λειτουργήματός μας.

Προς την άρση της εν λόγω προβληματικής πρακτικής, παρακάτω παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

Κατά την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.11853/6.5.2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Συνεπώς, οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία η υποβολή της αίτησης γίνεται από δικηγόρο, που υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό του πελάτη του, τότε παραλαμβάνει και την τελική πράξη χωρίς άλλη διαδικασία ή απαίτηση. Το ως άνω ισχύει και για την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης που έχει υποβληθεί από δικηγόρο. Εάν, επίσης, η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθηση αυτής ή την παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, τότε του ζητείται να δηλώσει επί τόπου την πληρεξουσιότητά του, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει.

Επιπροσθέτως, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, ο Φορέας σας (ΕΦΚΑ) εξέδωσε την υπ’ αρ. 28/2018 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 771276/18-6-2018) όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων ΦΕΚ 208Α'). Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση».

Τέλος, τονίζουμε για ακόμη μία φορά την ανάγκη αναγνώρισης από τον Φορέα σας στο πρόσωπο των ασκούμενων δικηγόρων το δικαίωμα εξυπηρέτησης χωρίς

ραντεβού και εκτός ωραρίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους δικηγόρους, σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 του Κώδικα Δικηγόρων.

Βάσει των όσων προαναφέρονται, αιτούμεθα όπως ο Φορέας σας προβή άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αρθούν οι όποιες δυσλειτουργίες ως προς την εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας. Επισημαίνουμε, δε, ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση του ως άνω ζητήματος.

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ